MGA L10

Số tài khoản 10
Bộ nhớ Gmail và Drive 15GB
Địa chỉ email tùy chỉnh
Bảo mật 2 lớp
Hỗ trợ khách hàng 24/7

1,500,000 VND
Thanh toán 1 lần
Đăng ký ngay

MGA L50

Số tài khoản 50
Bộ nhớ Gmail và Drive 15GB
Địa chỉ email tùy chỉnh
Bảo mật 2 lớp
Hỗ trợ khách hàng 24/7

3,000,000 VND
Thanh toán 1 lần
Đăng ký ngay

MGA L100

Số tài khoản 100
Bộ nhớ Gmail và Drive 15GB
Địa chỉ email tùy chỉnh
Bảo mật 2 lớp
Hỗ trợ khách hàng 24/7

5,000,000 VND
Thanh toán 1 lần
Đăng ký ngay

MGA L200

Số tài khoản 200
Bộ nhớ Gmail và Drive 15GB
Địa chỉ email tùy chỉnh
Bảo mật 2 lớp
Hỗ trợ khách hàng 24/7

6,500,000 VND
Thanh toán 1 lần
Đăng ký ngay

MGA L300

Số tài khoản 300
Bộ nhớ Gmail và Drive 15GB
Địa chỉ email tùy chỉnh
Bảo mật 2 lớp
Hỗ trợ khách hàng 24/7

8,000,000 VND
Thanh toán 1 lần
Đăng ký ngay

MGA L500

Số tài khoản 500
Bộ nhớ Gmail và Drive 15GB
Địa chỉ email tùy chỉnh
Bảo mật 2 lớp
Hỗ trợ khách hàng 24/7

13,500,000 VND
Thanh toán 1 lần
Đăng ký ngay

MGA L1000

Số tài khoản 1.000
Bộ nhớ Gmail và Drive 15GB
Địa chỉ email tùy chỉnh
Bảo mật 2 lớp
Hỗ trợ khách hàng 24/7

20,500,000 VND
Thanh toán 1 lần
Đăng ký ngay

MGA L1400

Số tài khoản 1.400
Bộ nhớ Gmail và Drive 15GB
Địa chỉ email tùy chỉnh
Bảo mật 2 lớp
Hỗ trợ khách hàng 24/7

23,500,000 VND
Thanh toán 1 lần
Đăng ký ngay

MGA L2000

Số tài khoản 2.000
Bộ nhớ Gmail và Drive 15GB
Địa chỉ email tùy chỉnh
Bảo mật 2 lớp
Hỗ trợ khách hàng 24/7

45,000,000 VND
Thanh toán 1 lần
Đăng ký ngay

MGA L5000

Số tài khoản 5.000
Bộ nhớ Gmail và Drive 15GB
Địa chỉ email tùy chỉnh
Bảo mật 2 lớp
Hỗ trợ khách hàng 24/7

33,000,000 VND
Thanh toán 1 lần
Đăng ký ngay

MGA L10000

Số tài khoản 10.000
Dung lượng lưu trữ 30GB
Địa chỉ email tùy chỉnh
Bảo mật 2 lớp
Hỗ trợ khách hàng 24/7

45,000,000 VND
Thanh toán 1 lần
Đăng ký ngay
Ngôn ngữ: