Lựa chọn gói dịch vụ

Google Apps bản miễn phí (vĩnh viễn)

MGA L1

Số tài khoản 1
Bộ nhớ Gmail và Drive 15GB
Địa chỉ email tùy chỉnh
Bảo mật 2 lớp
Hỗ trợ khách hàng 24/7

800,000 VND

MGA L10

Số tài khoản 10
Bộ nhớ Gmail và Drive 15GB
Địa chỉ email tùy chỉnh
Bảo mật 2 lớp
Hỗ trợ khách hàng 24/7

1,500,000 VND

MGA L50

Số tài khoản 50
Bộ nhớ Gmail và Drive 15GB
Địa chỉ email tùy chỉnh
Bảo mật 2 lớp
Hỗ trợ khách hàng 24/7

3,000,000 VND

MGA L100

Số tài khoản 100
Bộ nhớ Gmail và Drive 15GB
Địa chỉ email tùy chỉnh
Bảo mật 2 lớp
Hỗ trợ khách hàng 24/7

6,000,000 VND

MGA L200

Số tài khoản 200
Bộ nhớ Gmail và Drive 15GB
Địa chỉ email tùy chỉnh
Bảo mật 2 lớp
Hỗ trợ khách hàng 24/7

7,500,000 VND

MGA L500

Số tài khoản 500
Bộ nhớ Gmail và Drive 15GB
Địa chỉ email tùy chỉnh
Bảo mật 2 lớp
Hỗ trợ khách hàng 24/7

17,500,000 VND

MGA L1000

Số tài khoản 1.000
Bộ nhớ Gmail và Drive 15GB
Địa chỉ email tùy chỉnh
Bảo mật 2 lớp
Hỗ trợ khách hàng 24/7

2,600,000 VND

MGA L2000

Số tài khoản 2.000
Bộ nhớ Gmail và Drive 15GB
Địa chỉ email tùy chỉnh
Bảo mật 2 lớp
Hỗ trợ khách hàng 24/7

39,000,000 VND

MGA L2000 - 30GB

Số tài khoản 2.000
Bộ nhớ Gmail và Drive 30GB
Địa chỉ email tùy chỉnh
Bảo mật 2 lớp
Hỗ trợ khách hàng 24/7

45,000,000 VND

MGA L2000 - KGH

Số tài khoản 2.000
Bộ nhớ Gmail và Drive không giới hạn
Địa chỉ email tùy chỉnh
Bảo mật 2 lớp
Hỗ trợ khách hàng 24/7

60,000,000 VND

MGA L5000

Số tài khoản 5.000
Bộ nhớ Gmail và Drive 15GB
Địa chỉ email tùy chỉnh
Bảo mật 2 lớp
Hỗ trợ khách hàng 24/7

75,000,000 VND

MGA L5000 - KGH

Số tài khoản 5000
Bộ nhớ Gmail và Drive Không giới hạn
Địa chỉ email tùy chỉnh
Bảo mật 2 lớp
Hỗ trợ khách hàng 24/7

120,000,000 VND

MGA L5000 - 30GB

Số tài khoản 5000
Bộ nhớ Gmail và Drive 30GB
Địa chỉ email tùy chỉnh
Bảo mật 2 lớp
Hỗ trợ khách hàng 24/7

90,000,000 VND

MGA L10000 - 30GB

Số tài khoản 10.000
Bộ nhớ Gmail và Drive 30GB
Địa chỉ email tùy chỉnh
Bảo mật 2 lớp
Hỗ trợ khách hàng 24/7

135,000,000 VND

MGA L10000 - KGH

Số tài khoản 10.000
Bộ nhớ Gmail và Drive không giới hạn
Địa chỉ email tùy chỉnh
Bảo mật 2 lớp
Hỗ trợ khách hàng 24/7

180,000,000 VND

Thuê Email Google Apps (hàng năm)

MGA R10

Số tài khoản 10
Bộ nhớ Gmail và Drive 15GB
Quản lý người dùng, nhóm
Địa chỉ email tùy chỉnh
Bảo mật 2 lớp
Hỗ trợ khách hàng 24/7
Đảm bảo 99,9% uptime

1,500,000 VND
1 năm
MGA R25

Số tài khoản 25
Bộ nhớ Gmail và Drive 15 GB
Quản lý người dùng, nhóm
Địa chỉ email tùy chỉnh
Bảo mật 2 lớp
Hỗ trợ khách hàng 24/7
Đảm bảo 99,9% uptime

2,400,000 VND
1 năm
MGA R50

Số tài khoản 50
Bộ nhớ Gmail và Drive 15GB
Quản lý người dùng, nhóm
Địa chỉ email tùy chỉnh
Bảo mật 2 lớp
Hỗ trợ khách hàng 24/7
Đảm bảo 99,9% uptime

3,600,000 VND
1 năm
MGA R100

Số tài khoản 100
Bộ nhớ Gmail và Drive 30GB
Quản lý người dùng, nhóm
Địa chỉ email tùy chỉnh
Bảo mật 2 lớp
Hỗ trợ khách hàng 24/7
Đảm bảo 99,9% uptime

6,000,000 VND
1 năm
MGA R200

Số tài khoản 200
Bộ nhớ Gmail và Drive không giới hạn
Quản lý người dùng, nhóm
Địa chỉ email tùy chỉnh
Bảo mật 2 lớp
Hỗ trợ khách hàng 24/7
Đảm bảo 99,9% uptime

9,600,000 VND
1 năm
MGA R500

Số tài khoản 500
Bộ nhớ Gmail và Drive không giới hạn
Quản lý người dùng, nhóm
Địa chỉ email tùy chỉnh
Bảo mật 2 lớp
Hỗ trợ khách hàng 24/7
Đảm bảo 99,9% uptime

18,000,000 VND
1 năm
MGA R1000

Số tài khoản 1000
Bộ nhớ Gmail và Drive không giới hạn
Quản lý người dùng, nhóm
Địa chỉ email tùy chỉnh
Bảo mật 2 lớp
Hỗ trợ khách hàng 24/7
Đảm bảo 99,9% uptime

30,000,000 VND
1 năm
MGA R2000

Số tài khoản 2000
Bộ nhớ Gmail và Drive không giới hạn
Quản lý người dùng, nhóm
Địa chỉ email tùy chỉnh
Bảo mật 2 lớp
Hỗ trợ khách hàng 24/7
Đảm bảo 99,9% uptime

48,000,000 VND
1 năm

G Suite Basic

GSB S10

Số tài khoản 10
Bộ nhớ Gmail và Drive 30 GB
Địa chỉ email tùy chỉnh
Bảo mật 2 lớp
Hỗ trợ khách hàng 24/7
Đảm bảo 99,9% uptime

10,900,000 VND
1 năm
GSB S100

Số tài khoản 100
Bộ nhớ Gmail và Drive 30 GB
Địa chỉ email tùy chỉnh
Bảo mật 2 lớp
Hỗ trợ khách hàng 24/7
Đảm bảo 99,9% uptime

109,000,000 VND
1 năm
GSB S200

Số tài khoản 200
Bộ nhớ Gmail và Drive 30 GB
Địa chỉ email tùy chỉnh
Bảo mật 2 lớp
Hỗ trợ khách hàng 24/7
Đảm bảo 99,9% uptime

218,000,000 VND
1 năm
GSB S25

Số tài khoản 25
Bộ nhớ Gmail và Drive 30 GB
Địa chỉ email tùy chỉnh
Bảo mật 2 lớp
Hỗ trợ khách hàng 24/7
Đảm bảo 99,9% uptime

27,250,000 VND
1 năm
GSB S5

Số tài khoản 5
Bộ nhớ Gmail và Drive 30 GB
Địa chỉ email tùy chỉnh
Bảo mật 2 lớp
Hỗ trợ khách hàng 24/7
Đảm bảo 99,9% uptime

5,450,000 VND
1 năm
GSB S50

Số tài khoản 50
Bộ nhớ Gmail và Drive 30 GB
Địa chỉ email tùy chỉnh
Bảo mật 2 lớp
Hỗ trợ khách hàng 24/7
Đảm bảo 99,9% uptime

54,500,000 VND
1 năm
GSB S500

Số tài khoản 200
Bộ nhớ Gmail và Drive 30 GB
Địa chỉ email tùy chỉnh
Bảo mật 2 lớp
Hỗ trợ khách hàng 24/7
Đảm bảo 99,9% uptime

545,000,000 VND
1 năm

Dịch vụ gia tăng Google Apps / Suite

Bổ sung 100 GB lưu trữ dữ liệu

Bổ sung 100 GB lưu trữ dữ liệu

800,000 VND
1 năm
Bổ sung 1 TB lưu trữ dữ liệu

Bổ sung 1 TB lưu trữ dữ liệu

3,600,000 VND
1 năm
Thay đổi tên miền chính tài khoản Google Apps / G Suite

Tên miền của bạn sẽ được thiết lập như là tên miền chính vào tài khoản Google Apps / G Suite có sẵn của bạn.
Tên miền cũ trong tài khoản Google Apps / G Suite có sẵn của bạn sẽ bị xóa.

500,000 VND

Chuyển dữ liệu từ Google Apps / G Suite

Chuyển dữ liệu email từ tài khoản Google Apps / G Suite sang tài khoản Google Apps / G Suite khác

Bắt đầu từ
0 VND

Chuyển dữ liệu từ dịch vụ email khác (IMAP, Exchange ...)

Chuyển dữ liệu email từ dịch vụ email khác (IMAP, Exchange ...) sang tài khoản Google Apps / G Suite

Bắt đầu từ
0 VND

Thêm tên miền phụ tài khoản Google Apps / G Suite

Tên miền của bạn sẽ được thiết lập như là tên miền phụ vào tài khoản Google Apps / G Suite có sẵn của bạn.
Bạn có thể tạo email theo tên miền chính (có sẵn) và tên miền phụ
Khi đăng ký dịch vụ thêm tên miền phụ là bạn đã đồng ý với điều khoản trên. Trong trường hợp thêm tên miền không thành công, chúng tôi sẽ hoàn lại phí dịch vụ quý khách đã thanh toán.

  • Dịch vụ thêm tên miền tiểm ẩn rủi ro không hạ cấp được về bản miễn phí vĩnh viễn. Ví dụ như tài khoản đã thay đổi tên miền chính, đã nâng cấp lên bản trả phí, đã chuyển từ đại lý này sang đại lý khác trước đó. Chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra tài khoản trước khi thực hiện để đảm bảo tỷ lệ thành công cao nhất. Trong trường hợp không thành công, chúng tôi từ chối chịu trách nhiệm đối với tổn thất hoặc thiệt hại bao gồm nhưng không giới hạn, gián tiếp hoặc do hậu quả tổn thất hoặc thiệt hại, hoặc bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào đến tài khoản và mất mát dữ liệu.Lưu ý
800,000 VND

Thêm 2 tên miền phụ tài khoản Google Apps / G Suite

Tên miền của bạn sẽ được thiết lập như là tên miền phụ vào tài khoản Google Apps / G Suite có sẵn của bạn.
Bạn có thể tạo email theo tên miền chính (có sẵn) và tên miền phụ
Khi đăng ký dịch vụ thêm tên miền phụ là bạn đã đồng ý với điều khoản trên. Trong trường hợp thêm tên miền không thành công, chúng tôi sẽ hoàn lại phí dịch vụ quý khách đã thanh toán.

  • Dịch vụ thêm tên miền tiểm ẩn rủi ro không hạ cấp được về bản miễn phí vĩnh viễn. Ví dụ như tài khoản đã thay đổi tên miền chính, đã nâng cấp lên bản trả phí, đã chuyển từ đại lý này sang đại lý khác trước đó. Chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra tài khoản trước khi thực hiện để đảm bảo tỷ lệ thành công cao nhất. Trong trường hợp không thành công, chúng tôi từ chối chịu trách nhiệm đối với tổn thất hoặc thiệt hại bao gồm nhưng không giới hạn, gián tiếp hoặc do hậu quả tổn thất hoặc thiệt hại, hoặc bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào đến tài khoản và mất mát dữ liệu.Lưu ý
1,600,000 VND

Thêm tên miền bí danh (alias) cho tên miền phụ

Tên miền của bạn sẽ được thiết lập như là tên miền bí danh (alias domain) của tên miền phụ trong tài khoản Google Apps / G Suite có sẵn của bạn.

250,000 VND

Thông tin chi tiết

Vui lòng điền các thông tin sau để hoàn thành đơn đặt hàng.

Thông tin cơ bản
Thông tin thanh toán
Thông tin bảo mật tài khoản

Mức độ an toàn của Mật khẩu: Nhập mật khẩu

Mã giảm giá & yêu cầu khác (không bắt buộc)

Hình thức thanh toán

Vui lòng chọn hình thức thanh toán.