Lựa chọn gói dịch vụ

G Suite Basic

GSB S10

Số tài khoản 10
Bộ nhớ Gmail và Drive 30 GB
Địa chỉ email tùy chỉnh
Bảo mật 2 lớp
Hỗ trợ khách hàng 24/7
Đảm bảo 99,9% uptime

10,900,000 VND
1 năm
GSB S100

Số tài khoản 100
Bộ nhớ Gmail và Drive 30 GB
Địa chỉ email tùy chỉnh
Bảo mật 2 lớp
Hỗ trợ khách hàng 24/7
Đảm bảo 99,9% uptime

109,000,000 VND
1 năm
GSB S200

Số tài khoản 200
Bộ nhớ Gmail và Drive 30 GB
Địa chỉ email tùy chỉnh
Bảo mật 2 lớp
Hỗ trợ khách hàng 24/7
Đảm bảo 99,9% uptime

218,000,000 VND
1 năm
GSB S25

Số tài khoản 25
Bộ nhớ Gmail và Drive 30 GB
Địa chỉ email tùy chỉnh
Bảo mật 2 lớp
Hỗ trợ khách hàng 24/7
Đảm bảo 99,9% uptime

27,250,000 VND
1 năm
GSB S5

Số tài khoản 5
Bộ nhớ Gmail và Drive 30 GB
Địa chỉ email tùy chỉnh
Bảo mật 2 lớp
Hỗ trợ khách hàng 24/7
Đảm bảo 99,9% uptime

5,450,000 VND
1 năm
GSB S50

Số tài khoản 50
Bộ nhớ Gmail và Drive 30 GB
Địa chỉ email tùy chỉnh
Bảo mật 2 lớp
Hỗ trợ khách hàng 24/7
Đảm bảo 99,9% uptime

54,500,000 VND
1 năm
GSB S500

Số tài khoản 200
Bộ nhớ Gmail và Drive 30 GB
Địa chỉ email tùy chỉnh
Bảo mật 2 lớp
Hỗ trợ khách hàng 24/7
Đảm bảo 99,9% uptime

545,000,000 VND
1 năm

Dịch vụ gia tăng Google Apps / Suite

Bổ sung 100 GB lưu trữ dữ liệu

Bổ sung 100 GB lưu trữ dữ liệu

800,000 VND
1 năm
Bổ sung 1 TB lưu trữ dữ liệu

Bổ sung 1 TB lưu trữ dữ liệu

3,600,000 VND
1 năm
Chuyển dữ liệu từ Google Apps / G Suite

Chuyển dữ liệu email từ tài khoản Google Apps / G Suite sang tài khoản Google Apps / G Suite khác

Bắt đầu từ
0 VND

Chuyển dữ liệu từ dịch vụ email khác (IMAP, Exchange ...)

Chuyển dữ liệu email từ dịch vụ email khác (IMAP, Exchange ...) sang tài khoản Google Apps / G Suite

Bắt đầu từ
0 VND

Thông tin chi tiết

Vui lòng điền các thông tin sau để hoàn thành đơn đặt hàng.

Thông tin cơ bản
Thông tin thanh toán
Thông tin bảo mật tài khoản

Mức độ an toàn của Mật khẩu: Nhập mật khẩu

Mã giảm giá & yêu cầu khác (không bắt buộc)

Hình thức thanh toán

Vui lòng chọn hình thức thanh toán.