Dịch vụ bổ sung

Thêm tên miền phụ vào tài khoản Google Apps / G Suite

Quá trình thêm tên miền phụ vào tài khoản Google Apps / G Suite sẽ được thực hiện bởi chúng tôi. Sau khi thêm tên miền phụ, bạn có thể tạo email theo tên miền chính (có sẵn) và tên miền phụ.

500,000đ

Thay đổi tên miền chính của tài khoản Google Apps / G Suite

Quá trình thay đổi tên miền chính vào tài khoản Google Apps / G Suite sẽ được thực hiện bởi chúng tôi. Bạn cần cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu quản trị tài khoản Google Apps / G Suite có sẵn của bạn.

500,000đ