Dịch vụ bổ sung

Thêm tên miền phụ vào tài khoản Google Apps / G Suite

Quá trình thêm tên miền phụ vào tài khoản Google Apps / G Suite sẽ được thực hiện bởi chúng tôi. Sau khi thêm tên miền phụ, bạn có thể tạo email theo tên miền chính (có sẵn) và tên miền phụ.

800,000đ